Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1840 onder behandeling stelde, bleek het, dat het gezwel ter plaatse van de derde en vierde kies der regter zijde zat en van den tandkasrand zeiven uitging, die aan de binnenen buitenvlakte zeer gezwollen was en boven denzelven stak het overigens weeke gezwel aanmerkelijk uit. Ten einde hot gebrek voor de hier noodzakelijke kunstbewerking meer toegankelijk te maken, werd eerst het boven de tandkassen uitstekende weeke gedeelte van het gezwel door eene ligatuur omgeven en spoedig, door dagelijks sterker aantrekken derzelve, afgesneden. Nu vertoonden zich de nog los in hare kassen staande kiezen, waarvan de derde aan hare kroon schier geheel door caries was verwoest, doch de tweede slechts weinig was aangedaan. De in de zelfstandigheid van het gezwel gevoerde sonde, stiet op ontblootte en ruwe beenstukjes, die tot de tandkassen behoorden. Daarop deed ik den 6den Februarij de resectie van het zieke gedeelte van het tandkasuitsteeksel. Te dien einde werd de wang , van den regter mondhoek schuins naar beneden tot aan den masseter gespleten; de beide lijdende tandkassen, waaruit te voren de tanden gemakkelijk verwijderd waren, werden met eene kromme, tot op het been dringende snede, zoowel aan de buiten- als binnenvlakte der kaak, ter zijde en van onderen afgeperkt; daarna maakte ik met eene 2'/> d. breede en 27» d. lange, dunne mesvormige zaag eene afwaarts gaande snede door het been, onmiddelijk achter de tweede kies, zette daarop de zaag vlak voor de laatste kies op den bovenrand der kaak, zaagde naar omlaag tot aan het onderste einde der beenzwelling en ging nu, terwijl ik de zaag in eene zoo schuin mogelijke rigting, met de snede naar voren, bragt en daarin hield, in eene kromme lijn onder de tandkassen voort en eindelijk regt vooruit tot aan de eerste snede

Sluiten