Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zaag, waardoor het ziekelijk gedeelte des beens, dat eene hoogte had van circa '/> duim, was losgemaakt. In dien tusschentijd werd de tong door de vingers der linker hand weggedrukt en voor de zaag beschut. Bloeding en pijn. waren matig. Ofschoon ik met de snede der zaag overal onder het gezwollen gedeelte des beens gebleven was en steeds in vaste beenzelfstandigheid was doorgedrongen , zoo hield ik het toch voor raadzaam, langs den gehéelen afgezaagden rand het gloeijende ijzer aan te wenden, ter vernietiging van eenige welligt teruggeblevene kiem van het gebrek. De kunstbewerking was daarmede geeindigd, dat ik de wond in de wang door eene reeks van omgewonden hechtingen zorgvuldig weder vereenigde. De nabehandeling bestond in het aanwenden van koude omslagen en mondspoeling, waaronder de wond der wang " met uitzondering van een paar kleine, oppervlakkige plaatsen geheel per primam intentionem genas en ook de wond aan de kaak zich onder eene weinig merkbare verettering , zonder belangrijke bijkomende omstandigheden, sloot, zoodat de lijderes na 3 weken geheel hersteld ontslagen kon worden. Het weggesneden gezwel bestond in eene vleeschachtige zelfstandigheid, waarin van haar beenig fondament nog slechts eenige overblijfselen te vinden waren.

Ik heb thans, 7 jaren na de kunstbewerking, gelegenheid gehad, de sedert dien tijd gehuwde persoon weder te onderzoeken. Zij is van het geringste spoor harer kwaal bevrijd gebleven, en de kaak is op de resp. plaats, tot op de door de Tesectie gemaakte opening, geheel normaal, terwijl de rand daarvan glad en dun is, door beide vlakken eenigzins als toegescherpt en stevig door de huid bedekt.

Sluiten