Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de reseetie verrigt was , werd ontslagen , reeds als geheel hersteld eenigen tijd in de kliniek had doorgebragt. De man was intusschen krachtig geworden en had een gezond voorkomen verkregen, de geopereerde arm was meer bruikbaar geworden en dit nam later nog toe. Uit een na onderscheidene maanden bewerkstelligd onderzoek bleek het volgende. de schouder is niet rond en de schoudertop steekt uit; de arm is, wanneer zij in rust verkeert, met den elleboog eenigzins naar achteren en weinig van het ligchaam afgekeerd; de opperarm is met liet schouderge • wricht zeer bewegelijk verbonden. De man kan de hand van den geopereerden arm tot op het voorhoofd brengen en zich daarmede liet aangezigt wasschen , maar de verwijdering van den romp is slechts tot op l'/> voet mogelijk. De bewegingen van den voorarm en de hand zijn ongestoord en de arm is tot iederen arbeid, waarbij hij naar omlaag moet gerigt zijn, geschikt en krachtig.

\ oor zoo verre zich mijne kennis van enkele gevallen van deze kunstbewerking uitstrekt, is na dezelve schier nooit (*) ankylosis tusschen opperarm en schouderblad waargenomen, en dit is in allen gevalle eene zoo opmerkelijke omstandigheid, dat ik zou mogen vragen , of de zaak wel overal door een bepaald daarop gerigt onderzoek buiten twijfel is gesteld. Bij mijnen lijder is zulks geschied. Daarin kan men zich echter ligtelijk bedriegen , want het schouderblad verkrijgt bij vergroeijing van zijne gewrichts-

( ) Nooit, zoo Ileeft inen beweerd, is ankylosis nagebleven; doch in LeNtiN's geval staat uitdrukkelijk, dat » natuurlijk de schouder stijf (fobieven was."

Sluiten