Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding, ontstane oorspronkelijke gebrek , en daartegen werden middelen , met name levertraan, gedurende langen tijd aangewend. Aan den anderen kant moest, nadat het op hieuw te voorschijn gekomen plaatselijk gebrek zich, ten opzigte van zijne eigenaardigheid en zijn beloop juister had gekenmerkt, aan eene ernstigere plaatselijke hulp gedacht worden, d. i. aan eene herhaling der resectie of, als deze onuitvoerbaar bleek te zijn, aan de amputatie van den opperarm Daarvoor was de lijder echter geheel ongenaakbaar en hij weigerde de herhaalde aanwending van het mes, zelfs voor de verwijding eener fistel, op de meest bepaalde wijze. Ik was dus voor langen tijd tot de afwachtende methode genoodzaakt; wanneer er zich bijzondere toevallen van boven vermelden aard vertoonden, zoo als dit vaak het geval was, dan werden deze bestreden. Tntusschen werd de toestand van het lid steeds slechter; het gewricht was zeer gezwollen, opper- en voorarm zeer mager, de hand en vingers slap, atrophisch schier ongeschikt voor iedere beweging; het elleboogsgewricht had geene de minste stevigheid en kon door den lijder volstrekt niet meer bewogen worden; de fistels werden naauwer, doch bleven bestaan en er vormden zich nieuwe.

In Februarij 1846 haalde ik door de opening, waardoor men vroeger met den vinger het been kon bereiken . en door eene andere, die zich aan de spaakbeenszijde in hare nabijheid bevond , een' band en vereenigde door langzaam aantrekken deze beide openingen tot eene, die weder ruimte voor den vinger toeliet. Inwendig bevond zich een carieus beenstuk en nadat dit verwijderd was, werd het been nergens meer ontbloot gevoeld. Van nu af aan nam de zaak eene goede wending; er ontstonden wel is

Sluiten