Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen' steek, de voorwaarde tot die omvorming bestaat steeds, namelijk ontsteking, die nageene gewrichtsresectie ontbreekt, en na de totale resectie onderscheidt de toestand zich van dien eener zamengestelde beenbreuk toch vooral daardoor, dat tusschen de beeneinden geene aanraking plaats heeft, veeleer altijd eene grootere of kleinere tusschenruimte bestaat, die zich door granulatiën moet vullen, en dat nu de vorming der ankylosis daarvan afhangt, of deze granulatiën zich in beenzelfstandigheid omvormen. Dat dit echter over het algemeen niet plaats heeft, bewijzen niet alleen de totale resectiën van het elleboogsgewricht maar ook de niet gunstige gevolgen der totale resectiën aan het kniegewricht, waar het, in weerwil dat de beeneinden zorgvuldig en aanhoudend in behoorlijke plaatsing tot elkander werden gehouden, toch in de meeste gevallen niet tot vorming eener beenige vergroeijing kwam. Roux heeft een juist tegenovergesteld gevoelen, zooals ik uit zijne mondelinge mededeeling weet en door hem ook welligt opentlijk is verklaard. Ingevolge zijne waarnemingen neemt hij aan , dat de ankylosis na de gedeeltelijke, het kunstmatig gewricht daarentegen na de geheele resectie van het voorarmsgewricht te wachten is. Maar ook dit gevoelen is, althans in deze algemeene opvatting , in tegenspraak met de daadzaken. Ankylosis heeft over het algemeen na resectio cubiti niet veelvuldig plaats; het schijnt echter wezentlijk van den ziektetoestand, waarom de kunstbewerking werd gedaan, mede afhankelijk te zijn, of en onder welke omstandigheden zij tot stand komt of vermeden wordt. Ten einde daaromtrent, en ten opzigte van andere punten , die op deze kunstbewerking betrekking hebben, de meest mogelijke inlichting te bekomen, heb ik de bekend

Sluiten