Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In beide gevallen ontstond wederom ankylosis, even als vergroeiingen der zachte deelen zich na de scheiding weder plegen te vormen, wanneer men de operatiewonden niet door vereeniging der wondlippen of overplanting dadelijk met huid kan overdekken. Uit dit resultaat, dat op eene gebrekkige rigting berust, welke de groei eenmaal daar ter plaatse heeft genomen, blijkt het, welken invloed de indicerende ziektetoestand heeft op het tot stand komen van ankylosis of van een kunstmatig gewricht. Het veelvuldigst is de resectie wegens caries verrigt, namelijk 62 malen, en daaronder zijn 45 geheele en 15 gedeeltelijke resectien, in 2 gevallen is niet vermeld, wat van het gewricht werd weggenomen. Van de geheele resectiën eindigden 5 doodelijk, na ééne moest de amputatie van den arm gedaan worden, van 3 is het gevolg niet bekend, de overige gevallen genazen; bij 7 dezer gevallen is de opvolgende toestand des gewrichts niet naauwkeuriger vermeld , in 29 vormde zich een kunstmatig gewricht, van

, f"* nenkel echter is de ^tgang in ankylosis bekend. ■Ueze kwam daarentegen na gedeeltelijke resectiën voor, waarvan er 2 doodelijk werden, de overige gelukkig afliepen en wel 3 met, 5 zonder ankylosis genazen en van 5 de soort van genezing niet nader opgegeven is. Indien ik eindelijk deze 8 gevallen, waarvan het gevolg bekend is, meer naauwkeurig overweeg, zoo kan ik toch te naauwer nood een' algemeenen regel opzigtelijk het verschil in uitkomst vaststellen. Het schijnt een vrij standvastige regel te zijn, dat ankylosis dan ontstaat, als na de kunstbewerking een afgezaagd beenuiteinde zich bevindt tegenover eene met kraakbeen overtrokken gewrichtsvlakte j een kunst-

Sluiten