Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenste voelt men het ondereinde afgerond en eenigzins naar binnen getrokken, van het onderste is het boveneinde met duidelijk door de zachte deelen heen te voelen; bij rotatien van den voorarm echter wordt een hoek of punt van zijnen achterrand in het likteeken voelbaar. Van eene instorting des gebreks is geen spoor te ontdekken en de vrouw volkomen gezond.

Aan het uitgezaagde beenstuk vertoont de ulna eene verdikking, die een weinig aan deze zijde der gezonde afgezaagde oppervlakte een' aanvang neemt en allengs vermeerdert, zoodat hare grootste middellijn bijna onder de scheimg van zamenhang meer dan 1 'h duim bedraagt. Hare buitenzijde heeft niet de gladheid van eene gezonde beenoppervlakte, zij is fijnkorrelig. Op de doorsnede heeft het been eene zeer digte, gelijkmatige gesteldheid, hier en daar eene roodachtige kleur en een aantal bloederige punten en treepjes, de mergbuis vernaauwt zich, naar gelang de zwelling toeneemt en is in het middelste gedeelte geheel gesloten. In liet midden dezer uitgezette plaats heeft het een eene, dwars door zijne geheele dikte gaande, vlakke holte, die naar onderen boogvormig begrensd, overigens onregelmatig en met eene weeke zelfstandigheid gevuld is.

Deze laatste hangt met het been innig zamen, is vrij vast, van een onregelmatig, kwabvormig maaksel en vertoont op de doorsnede schier de gesteldheid en digtheid van vezelkraakbeen ; onder het mikroskoop deed zij zich, volgens J. Muei.ler's onderzoek als eene vezelachtige massa voor, welker zeer duidelijke vezels zich gemakkelijk van elkaar lieten scheiden. In de scheiding van den zamenhang, die aan dit beenstuk reeds gedurende het leven was opgemerkt, deelt ook gedeeltelijk deze weeke zelfstandigheid, terwijl

Sluiten