Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze scheiding aan den anderen kant, deels door eene loslating der laatste van liet been is te weeg gebragt, dat daar, waar deze loslating plaats heeft, eene ruwe ongelijke oppervlakte vertoont. De reeds beschrevene holte strekt zich met hare peripherie overal tot aan de oppervlakte des beens uit en wel zóó, dat deze meestal slechts door eene smalle spleet, op sommige plaatsen nogtans door eene eenigzins grootere opening doorboord is.

De ziektetoestand, die hier in het been bestond, schijnt wel op een ligt ontstekingachtig proces berust te hebben of daarmede gepaard te zijn geweest, doch ik bevind mij niet in staat, deszelfs aard naauwkeuriger te bepalen. Ook J. M ueli.be, , die de goedheid had, om het uitgezaagde beenstuk te onderzoeken, vond volgens zijne daaromtrent ontvangene schriftelijke mededeeling het praeparaat even nieuw en raadselachtig als ik.

De meest opmerkelijke omstandigheid in dit geval was de ontwrichting van het spaakbeen naar voren , die na de kunstbewerking plaats had. Deze laat zich zeer goed \ erklaren , als men bedenkt, dat de ellepijp met haar haakvormig om en achter den opperarm grijpend boveneinde overal daar , waar het onderste gedeelte van den voorarm en de hand in uitstrekking gebragt wordt, den voornaamsten steun uitmaakt voor de bovenste gewrichtsvereeniging v.111 den aan die inwerkingen liet meest blootgestelden radius. Op ditzelfde verband berust de zamenstelling van breuk der ellepijp met ontwrichting van het spaakbeen naar voren, welke in de kliniek twee malen nevens 5 eenvoudige ontwrichtingen des spaakbeens voorkwam, dus betrekkelijk

Sluiten