Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een zeker punt en hier bleef eene fistel over, die voortdurend een weinig etter opleverde. Te vergeefs werd naar een nog voorhanden beenlijden als oorzaak dezer fistel gezocht, dit was noch door de sonde te ontdekken, noch uit deu tegenwoordigen toestand van den voet op te maken ; deze was niet pijnlijk, niet gezwollen en ongevoelig bij drukking, en hij kon, ofschoon de hiel vrij sterk opgetrokken was, door den lijder eenigzins gebogen worden. Onder deze omstandigheden liet ik den lijder tegen het einde van December, dus 2 maanden na de kunstbewerking , eene voorzigtige poging tot gebruik van den voet doen , maar daarop ontstond dadelijk een ontstekingachtige geprikkelde toestand van de, het kootbeenshoofd bedekkende, zachte deelen en er vormden zich hier achter het likteeken 2 abscessen, die geopend wordende, eene matige hoeveelheid etter uitstorteden en niet meer genazen. Eerst bijna 2 maanden later gelukte het, van uit deze fistelopeningen met de sonde caries te ontdekken, doch niet aan het hielmaar aan het kootbeen. Door eene insnijding aan het einde der fistels werd de caries, die zich aan de voorvlakte van het hoofd des kootbeens bevond, onmiddelijk toegankelijk gemaakt. - Langen tijd te voren, alvorens zich deze instorting van het carieuse proces aan den voetwortel had ontwikkeld , was een ander gebrek ontstaan , namelijk tuberculosis der long. Nadat de lijder reeds eenigen tijd gekucht had, ontstonden in het begin van Januarij tamelijk hevige pleuritische toevallen en er vormde zich hier eene uitstorting, die echter weder spoedig verdween; intusschen hadden zich raauwe tuberkels in niet onbelangrijke hoeveelheid in het bovenste gedeelte der linker long afgezet, deze gingen snel in verweeking over en met behulp der

Sluiten