Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droeg. De voortzetting dezer behandeling, alsook iedere andere kuur werd door omstandigheden verhinderd. Eene tweede proef deed ik in mijne privaatpraktijk bij een buitengewoon groot enchondroma van het linker kuitbeen , waaraan een zeer zwakkelijk en prikkelbaar meisje van 26 jaren leed; het gezwel was waarschijnlijk na eene hevige kneuziug van het been ontstaan en had in den tijd van 3 jaren zulk een' omvang verkregen , dat het zich van het kniegewricht ter lengte van 7 duimen uitstrekte , van voren naar achteren eene middellijn van 5 duimen had en aan het lid, dat 1 voet 4 duimen (7 duimen meer dan het gezonde) in omtrek bedroeg, de geheele kuit of liever de geheele ruimte aan de buiten- en achterzijde van het scheenbeen opvulde. Ook hier was eene vermindering in omvang het gevolg van onderscheidene door het gezwel getrokkene haarsnoeren en ik verbond die later nog met eene hier ligtelijk uitvoerbare drukking om daardoor de verkleining van het beenig omhulsel na vernietiging der ziekelijke massa te bevorderen. Ofschoon ook deze druk" king niet geheel zonder gevolg was, zoo moest ik mij toch na langere voortzetting dezer kuur overtuigd houden, dat ik daarmede bij dit zoo belangrijk gezwel niet tot het gewenschte einde zoude komen, en ik ging daarom tot eene andere behandeling over, namelijk tot eene bij gedeelten ondernomene exstirpatie. De resectie van het geheele ontaarde bovenste gedeelte des kuitbeens was eigenlijk de kunstbewerking, die zich in dit geval als van zelf voordeed, maar ik durfde aan haar, toen ik het gezwel voor het eerst onderzocht, het oog slaande op de ljgchaamsgesteldheid en den toestand der krachten van de lijderes, niet verder denken; ook thans

Sluiten