Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of altans slechts dezen als een' goeden (*). Het is daarom duidelijk, dat ik in het volgende juist tegen dezen uitstekenden heelkundige vaak genoodzaakt zal zijn in tegenspraak te komen, en ik moet hier uitdrukkelijk verzekeren, dat die tegenspraak het gevolg is van eene kalme en practische beoordeeling der zaak en dat dit de achting voor ware verdienste niet benadeelt. De wegen van het genie zijn niet steeds de juiste en het enthousiasme is buiten staat, om het ware van het valsche te onderscheiden ; beredeneerd voorwaarts gaande en met een' kalmen en vrijen blik op het verledene terugziende, even als men het doel voor oogen heeft, moet men onder de menigvuldige wegen den regten kiezen, die naar de hoogte leidt. Ik tel mijne plastische kunstbewerkingen wel niet bij honderden, doch om goed te treffen zijn er, zoo ik vermeen , niet vtile kogels noodig, maar slechts één die treft.

Ik geef hier slechts bijdragen, die in geen enkel opzigt op volledigheid aanspraak maken, bijzonderheden die ik door beschouwingen en ervaringen besloten heb te behandelen en zelfs wel, doch slechts in eene zekere ristint,

q o "

te benuttigen; ik voeg daarbij eenige enkele geschiedenissen van gedane kunstbewerkingen en verhaal die met de meest mogelijke getrouwheid. Ik wil niet slechts die gevallen mededeelen, die een gunstig resultaat hadden, want ik heb geen voornemen om met goede gevolgen te pronken ,

(*) Tegen dit opdringen van den naam van Dieffenbacii verzet zich ook Serre , daar hij zegt: raais vouloir tout rapporter aux travaux d'un seul homme, c'est mentir a 1'histoirc et faire preuve de trop de partialité {JÜart de restaurer les difformitès de la face. Montpellier, 1842 p. 29).

Sluiten