Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vau eene vervanging des verwoesten deels evenmin sprake zijn, als gedurende het bestaan van andere dyscrasiën. Maar ook, als deze tot genezing gebragt is, wordt de moeite meestal niet beloond, om den lijder tot de pijnlijke kunstbewerking der rhinoplastiek over te halen , daar men niet zeker kan zijn, of de verzwering niet op nieuw zal aanvangen en zulke lieden meestal reeds oud zijn" enz. Wanneer bij, kanker niet door eene blijkbare kankerkwaadsappigheid en dergelijke omstandigheden alle hoop op eene duurzame en tijdelijke genezing verijdeld en daarom eene operatie in het algemeen uitgesloten is, dan ook kunnen plastische kunstbewerkingen met gevolg verrigt worden. Bekend is dit ten opzigte van carcinoma labii en de lipvorming, maar het geldt eveneens voor andere deelen b. v. voor het ooglid; dit heb ik onmiddelijk na de wegneming wegens carcinoma door overplanting van een huidstuk vervangen. Ik deed dit bij eene 54jarige vrouw voor meer dan 4 jaren, en zij verheugt zich thans nog over eene ongestoorde gezondheid, alsmede over den beteren vorm, die aan haar oog gegeven is. - Wie herinnert zich daarbij niet de kunstbewerkingen van Martinet e. a., bij welke ter voorkoming van eene instorting van kanker overplantingen van huid gedaan werden! — Men zal niet tegenwerpen, dat in zulke gevallen eene algemeene oorzaak geen invloed op de wond hebben en het genezingsproces niet verijdelen kan, daar dezelve niet voorhanden is. Bij lupus bestaat zij zoo stellig, dat men integendeel geneigd zou zijn te vragen, of men niet juist wegens de algemeene oorzaak bij lupus door transplantatie in zooverre zou kunnen schaden, als men daardoor het op nieuw te voorschijn treden der ziekte op de vroegere

Sluiten