Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstbewerkingen van dien aard mij overtuigd. Reeds in mijn boven aangehaald opstel over rhinoplastiek (in Oppenheim's Zeitschrift 19. p. 146) heb ik een geval medegedeeld, waar het gevolg zeer volkomen was, liet aangevulde voorste gedeelte van den neus zijne oorspronkelijk gegevene punt, bepaaldelijk aan den onderrand, behield en slechts door eene hypertrophie van het naar binnen geslagen huidstuk eene sluiting der neusgaten ontstond, die eerst door herhaalde kunstbewerkingen in eenen wel niet volkomen, maar toch voldoenden graad werd opgeheven. Deze verdikking van den naar binnen geslagen huidlap, heb ik bij mijne latere kunstbewerkingen van dien aard niet weder waargenomen, en ik maak hier van deze dadelijk ééne bekend, die mijn gevoelen over het doel, dat deze methode hebben moet en vervullen kan , in eene zeer in het oog vallende wijze bevestigt.

Bij eenen krachtigen mensch van 29 jaren, (Friedrich

H uit Harzgerode) was door zwerenden lupus

het kraakbeenige voorste gedeelte van den neus geheel verwoest, en de lupus grootendeels, maar niet geheel genezen. De randen der stomp, die #eels nog met ulceratiën, deels nog met versche likteekens bedekt en in den omtrek rood gekleurd waren, werden (den 25sten Jfei 1846) weggesneden; daarna sneed ik uit het voorhoofd en wel meer uit de regter zijde, daar het voorhoofd niet hoog was en de haargroei in het midden zich bijzonder laag uitstrekte, een ovaal huidstuk en vereenigde het, nadat het op de bekende wijze ingesneden en aan de zijden naar binnen geslagen was, met de vroeger door het mes ontbloote- randen der neusstomp. De lap genas door snelle vereeniging, maar van de beide naar binnen

4

Sluiten