Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden daarom weder aan hun achterste gedeelte naauwer en het nieuw gevormde neusgedeelte, dat eene zeer goed vooruitstekende punt geheel op de oorspronkelijk aangelegde wijze daarstelde, vormde zijdelings met eene in liet oogvallende bolheid eene afscheiding tusschen de oude neusstomp. Na de genezing van de wonden der laatste kunstbewerking moest de vrouw wegens hare huiselijke omstandigheden uit de kliniek ontslagen worden (19 Julij 1845); zij zou terugkomen, ten einde haren neus verder te laten verbeteren, doch schijnt met den verkregenen volkomen tevreden te zijn, daar zij niet is teruggekeerd.

Later zal nog een geval van rhinoplastiek worden medegedeeld, waar een dubbele voorlioofdslap overgeplant, doch het naar binnen geslagen gedeelte der huid koudvurig werd, gedeeltelijk ontstond dit ook in een ander geval, en daarmede gaat het doel der methode verloren. Deze omstandigheid, die dus betrekkelijk niet zoo zeldzaam schijnt te zijn, heeft daarin haren grond, dat de naar binnen geslagen huid het meest verwijderd is van de huidbrug, waardoor de voeding plaats heeft, zonder, even als het in denzelfden toestand zich bevindende middelschot, door aanhechting op eenen nieuwen bodem de gelegenheid te erlangen, om nieuwe voedende wortelen te vatten. Om dit koudvuur te voorkomen, zou het dus daarop aankomen , den naar binnen geslagen huidlap, zoo lang dezelve nog niet is aangegroeid, of wel den geheelen over te planten lap eene meer uitgebreide voeding te verzekeren; dat nu zou geschieden, wanneer men het naar binnen

Sluiten