Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omslaan en het aanhechten van het huidstuk bewerkstelligde, terwijl de over te planten lap nog op zijne oorspronkelijke plaats zit, — wanneer men dus aan dezen lap den nieuwen neus voorbereidt. Ik heb het plan, om in een geval, waar om de eene of andere reden het koudvurig worden bijzonder te vreezen is, het ter overplanting noodige huidstuk wel van het voorhoofd los te maken, doch het niet slechts aan de glabella, maar ook boven aan het einde des tot middelschot bestemden stuks en aan beide zijden, overeenkomende met den vrijen rand der aanstaande neusvleugels, met de overige huid voorloopig in verbinding te laten. De omtrek van het ovale huidstuk zou dus (zie fig. 5) met uitzondering der plaatsen ab, cd, ef, cjh ingesneden, dan aan iedere zijde van het septumstuk de hetzelve begrenzende snede ai en bk gemaakt en den ovalen lap in zijnen geheelen omvang van het voorhoofdsbeen losgemaakt worden; voorts zou men de huidstukken aic en bke naar binnen omslaan en m de door de gestippelde lijnen cim en ekm aangeduide ligging door hechtingen bevestigen, en wanneer de naar binnen geslagen lappen met de rugzijde van het over te planten huidgedeelte zijn vergroeid, moest dit door middel van het doorsnijden der lijnen ab, cd en ef geheel van het voorhoofd losgemaakt en ter plaatse van het defect aangehecht worden. Dit is in het algemeen het ontwerp der kunstbewerking; bij derzelver uitvoering zou nog menig punt naauwkeuriger bepaald, maar in het bijzonder daarop acht gegeven moeten worden, dat men aan het ovale huidstuk bij het maken van den eersten omtrek eene meerdere grootte geeft.

Sluiten