Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik later in den vorm van een smal myrtenblad wegsneed, zoodat de wond gehecht en door snelle vereeniging genezen konde worden, hetgeen ook gelukte. Ten einde het overige likteeken vlakker te maken en zijne nog steeds'roode kleur te verbeteren, werd het dagelijks met een mengsel van gelijke deelen acetum saturni en laud. liq. Sydenh. bestreken , hetgeen ik in vele gevallen met vrucht heb aangewend en ook hier aan het doel beantwoordde. Het nieuwgevormde neusgedeelte beantwoordde in vorm en grootte zeer goed aan die van het aangezigt; het likteeken, dat hetzelve met het bovenste gedeelte van den neus vereenigde, was weinig zigtbaar, doch het tusschenschot en behoorlijke neusgaten ontbraken nog, want in plaats daarvan bestond slechts eene naauwe, te naauwernood 3 lijnen wijde opening. 11c werd langen tijd verhinderd, om ook in dit opzigt den neus meer volkomen te maken, en zulks door het sukkelen van het meisje, waarbij ik aan haren afkeer voor eene herhaling der kunstbewerking des te meer moest toegeven. Later ontwikkelde zich bij haar longtering, die snellen voortgang maakte en waaraan zij in Mei van het volgende jaar bezweek.

De vorming van het geheele voorste kraakbeenige gedeelte van den neus uit de bovenlip heb ik tot nu toe slechts eenmaal gelegenheid gehad uit te voeren, en ik neem daarom de vrijheid, om de mededeeling hier te herhalen, die ik daarvan voor 5 jaren heb gedaan, ten einde hier een volkomen overzigt *tc geven van het gebruik maken der bovenlip bij de rhinoplastiek.

Een jongman van 19 jaren had door scrophuleusen lupus

i

Sluiten