Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeling eener methode onontbeerlijk is. Ook andere heelkundigen hebben, voor zoo verre hunne mededeelingen te mijner kennis gekomen zijn, uiterst weinig bouwstoffen tot eene op ervaring gegronde beoordeeling der methode geleverd. Von Ammon en Baumgarten zeggen wel: wij kennen geene handelwijze, welke voor de vorming der onderlip een beter resultaat oplevert; doch ik vind, ter ondersteuning dezer bewering, geene bijzondere waarnemingen aangevoerd , waaraan het werk overigens zoo rijk is. In één geval heeft Bkuns de methode aan de onderlip aangewend, doch kon het roode gedeelte der laatste, dewijl het niet in de aandoening deelde, behouden worden, en dit is eene zoo gunstige omstandigheid, dat het geval ter naauwer nood ter beoordeeling der methode kan aangeyoerd worden. Seerig deed eene kunstbewerking volkomen gelijk aan die van Dieffenbacii , doch de lijder stierf voor de genezing der wond aan een carcinoma van het keelgat. JasCHE heeft eene operatiegeschiedenis medegedeeld, waarin hij de methode van Dieffenbach aanwendde, doch met eene zeer wezenlijke wijziging, waardoor de etterende gaten in de wang werden vermeden, welke bij die methode gevormd worden en een voornaam punt van bezwaar tegen dezelve zijn; zoodat wij ook dit geval voor de beoordeeling der methode niet kunnen gebruiken. In allen gevalle zou de wijziging van JtiscHE eene zeer gelukkige moeten genoemd worden, indien zij niet met eene nog grootere verwonding gepaard was gegaan, als buitendien bij de methode van Dieffenbach het geval is. Eindelijk heeft Adelmann 7 gevallen van lipvorming bekend gemaakt, waarvan echter slechts 2 hier in aanmerking komen. In één geval werd de boven vermelde methode, van Jüsche toegepast, waarbij echter

Sluiten