Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking in zoo verre zeer twijfelachtig, als de nieuwe lap aan iedere zijde slechts in zeer geringen omvang met de wang vereenigd wordt en alles daarop aankomt, dat hier adhaesiê plaats grijpt; indien in plaats daarvan verettering ontstaat, zoo zullen de overgeplante lappen naar omlaag vallen en ineenkrimpen, daar zij verder geenen steun hebben.

Al deze bedenkingen zijn nu voorzeker grootendeels op theorie gegrond en naar analogie van andere daadzaken gemaakt, en het spijt mij, dat voor eene op ervaring steunende beoordeeling der methode genoegzaam geene bouwstofl'en voorhanden zijn; dat echter desniettegenstaande de bedenkingen gegrond zijn, daarvoor zijn ons de bij andere gelegenheden gemaakte overeenkomstige waarnemingen en meer bepaald de methode der blepharoplastiek van Dieffenbach borg, die voor deze cheiloplastiek tot voorbeeld heeft gediend, dus ook het natuurlijkste punt van vergelijking daarstelt en over welker waarde en uitkomsten, zoo als de ondervinding die heeft doen kennen, wij spoedig zullen handelen.

Mijne methode der lipvorming is niet slechts door mij, maar ook door anderen uitgevoerd en de resultaten derzelve zijn getrouw geboekt. Men heeft eenige bedenkingen tegen mijne methode ten gunste van die van Dieffenbach gepoogd te opperen; men geeft voor, dat haar goede uitslag van de prima intentio afhangt en dat deze bij haar juist zeer twijfelachtig is, bepaaldelijk aan den onderrand der nieuwe lip. Ongetwijfeld is de prima intentio niet slechts zeer wenschelijk, maar in zeker opzigt tot een gelukkig gevolg noodzakelijk; doch dit is bij alle methoden der lipvorming het geval en bij die van Dieffenbach komt dit punt, zooals ik heb aangemerkt, bepaald in aan-

Sluiten