Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkiug. Dat echter bij mijne methode liet ontstaan der prima intentio onzekerder zou zijn, dan bij eene andere, daarvoor bestaat volstrekt geen grond; ook is deze onbeduidende bedenking door de ondervinding gelogenstraft. Indien op sommige gedeelten van den onderrand der nieuwe lip verettering ontstaat, zoo kan deze laatste niet naar omlaag getrokken worden, daar tusschen haar en de naburige deelen geene gapende opening bestaat. Bovendien, zoo heeft men gezegd, zal zelfs bij volkomen gelukte genezing de lip met ter tijd toch afzakken, dewijl de huid onder de kin gespannen is; maar ook dit is weder geheel onjuist, want ten eerste blijven, wanneer de exstirpatie der ziekelijke deelen niet tot de kin behoeft te worden uitgestrekt (zoo als in het boven beschreven geval), de zachte deelen derzelve in hun natuurlijk verband; ten tweede echter , wanneer de exstirpatie zich tot aan de kin moet uitstrekken en hare zachte deelen dus ook losgemaakt moeten worden, zoo vergroeijen zij natuurlijk bij de genezing der wond toch weder en wanneer daarbij aanleiding tot vrees voor terugtrekking derzelve zou bestaan, zoo zou deze bij de methode van Dieffenbach in veel hoogeren graad voorhanden zijn, want bij deze is in allen gevalle de losmaking der zachte deelen tot onder de kin onontbeerlijk. Ik heb reeds bij de algemeene beschouwingen opmerkzaam gemaakt op het verkeerde der voorstelling, die men zich in dit opzigt maakt; men stelt zich de zaak zoo voor, alsof de kin in eene hooge das stak en nu bij ieder voor- en achteroverbuigen des hoofds uit- en inglijden moest. De terugtrekking , welke na de lipvorming ontstaat, hangt niet van dit terug trekken der gespannen zachte deelen van den hals en de kin af, maar van de zamentrekking van

Sluiten