is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot de practische heelkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter iederen keer volgens de in de hoofdzaak zich gelijkblijvende methode der overplanting verrigten. De korte beschrijving, welke Dieffenbach in zijne operative heelkunde van mijne methode geeft, zou ligtelijk den schijn kunnen geven, alsof ik een' ovalen huidlap had verplant, dit is het geval niet. Dergelijke wijzigingen der methode kunnen wel noodzakelijk worden, doch dit is niet de hoofdzaak, welke daarin bestaat, dat het vervangende stuk niet door eene smalle brug, maar door eene breedegrondvlakte met zijnen bodem in verbinding blijft en dat het aan zijne basis niet om de as gedraaid, maar door eene eenvoudige zijdelingsche beweging in de defecte plaats wordt gelegd. Deze handelwijze is dezelfde, als bij mijne methode der lipvorming en der blepharoplastiek, en ik vermeen de methode der meloplastiek als eene mij eigen» dommelijke te mogen aanmatigen. Lr is mij althans geen geval bekend geworden, waarin de kunstbewerking op gelijke wijze is verrigt, zooals dan ook over het algemeen het aantal der eigenlijke wangvormingen ten tijde, waarop ik mijne methode het eerst bekend maakte (in het jaar 1840 in mijn Handbuch der Jkiurgie), nog zeer gering was.

Men heeft bij de beschrijving mijner wijze van opereren gezegd, dat ik de opening even als bij de methode der blepharoplastiek van Buuow heb gesloten; ik heb niets tegen de analogie, als zij ter opheldering mijner handelwijze moet dienen (zoo als het mij dan ook niet dan aangenaam kan zijn, dat mijne denkbeelden met die van zulk een' grooten heelkundige overeenstemmen); indien de bedoeling daarmede echter is, om mij de originaliteit mijner handelwijze te betwisten, zoo zal men daarbij de vermei-