Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breede liuidlap noodig, om haar te bedekken en ik nam dezen des te grooter, daar het te vermoeden was, dat dezelve zich gedurende de genezing zou zamentrekken. De insnijdingen, waardoor dezelve werd gevormd , strekten zich dus tot in de nabijheid van het oor uit en van het hier zich bevindende haar kwam nog een klein gedeelte op den buitenhoek van den overgeplanten lap. De verdere uitvoering der kunstbewerking geschiedde geheel op de bekende wijze, en ik moet slechts opmerken, dat het bindvlies, zoo ver het was behouden, door eene reeks van geknoopte hechtingen aan den bovenrand van den overgeplanten lap werd bevestigd. Er waren in het geheel 21 hechtingen noodig. Het nieuw gevormde ooglid deed door zijnen omvang en zijne volkomenheid het beste hopen. De na de verplaatsing van den lap aan de buitenzijde van het lid openblijvende wond werd in het geheel niet vereenigd en slechts met pluksel bedekt. De verwonding was zeer belangrijk; de vrouw stond dezelve intusschen ferm door en ook later had er slechts eene matige koortsige terugwerking plaats

In de uitwendige huid genazen de wonden overal door snelle vereeniging; dit was echter niet het geval met het binavlies, dat veeleer bijna in de geheele uitgestrektheid, waarin hetzelve met het ooglid in aanraking was, verstierf en verloren ging. Onder het bindvlies had zich de ontblootte oppervlakte van den huidlap door adhaesie bevestigd en slechts aan het onderste inwendige gedeelte een weinig etter gevormd, die zich tot een klein absces ophoopte, dat zeer spoedig genas. Ook de overige etterende plaatsen vormden likteekens, zonder dat eene bijzondere behandeling noodzakelijk was, zoo spoedig en goed, dat

Sluiten