Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerking voor gegrond houdt, meent dat het nadeel kan vermeden worden , als men den lap zoo breed maakt, dat zijne hoek nog eenige lijnen ver naar de slaapbeenszijde uitsteekt en hier met minstens 2 naden kan bevestigd worden, en hij zegt, dat hij bij deze handelwijze het door Seekig waargenomen nadeel nimmer heeft opgemerkt. Wanneer echter reeds geene reden bestaat, waarom de verkorting van den lap in verticale middellijn door eene verbreeding van denzelven in horizontale rigting zal worden voorgekomen, zoo schijnt ook het boven vermelde geval, waarin deze heelkundige de geheele blepharoplastiek verrigtte, niet aan de verwachting en aan zijne opgave te beantwoorden, in geval daarbij, zoo als men wel kan aannemen , aan den lap eene meerdere breedte was gegeven.

Men heeft bij de methode van Dieffenbach vooral de volmaaktheid van den vorm van het gevormde ooglid geroemd , maar men heeft, naar mij dunkt, de waarde der methode beoordeeld, alvorens men dezelve genoegzaam aan de ondervinding heeft getoetst. Indien ik mijne waarnemingen en de weinige andere, die voor het tegenwoordige doel bruikbaar blijken te zijn, overweeg, zoo valt ten opzigte van den vorm der nieuwe oogleden het volgende op te merken.

Wanneer, in de eerste plaats, het bindvlies ter bekleeding der binnenvlakte van het nieuwe lid niet kan behouden worden of weder verloren gaat, zoo vormt zich op de binnenvlakte een likteeken en trekt het zich daarbij zoo zamen, dat de vrije rand naar binnen gekeerd en naar de plaats, waar het bindvlies is doorgesneden, meer of

Sluiten