Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener Y te sluiten, — eene methode, die met de pas behandelde kunstbewerking overeenkomt en aan deze ten voorbeeld heeft gediend (*), — onderstelt, dat de vegetatie der buitenste ooglidplaat door uitgebreide likteelcens, welke een nabij den ooglidrand gelegen gedeelte innemen, niet wezenlijk belemmerd zij, dewijl anders de ooglid-

(*) Omtrent de uitvinding dezer methode der kunstbewerking van liet eetropium veroorloof ik mij hier eene korte uitwijding, die ik echter slechts voor liefhebbers van prioriteitstwisten in eene aanmerking geef en die ieder kan overslaan. Het is met deze methode gegaan als met een rijk meisje, zij heeft vele adorateurs gehad! Niet lang nadat ik het supplement op mijne akiurgische afbeeldingen bad uitgegeven, werd mij door een' mijner toenmalige toehoorders medegedeeld, dat zijn vroegere leermeester, een onzer uitstekendste heelkundigen, door de afbeelding van bovengenoemde wijze van opereren van bet eetropium in het genoemde supplement zeer verrast was geworden, daar die afbeelding eene copie der leekening scheen te zijn, welke hij van de korteling door hem » het » eerst en volgens eigen idéé," uitgevoerde kunstbewerking door dien student had doen vervaardigen. Aan deze dwaling was gemakkelijk een einde gemaakt, doordien ik den door mij hooggcachtcn heelkundige de voor jaren hier ter plaatse verschenen dissertatie met die afbeelding mijner operaliewijze toezond en hem op het resp. hoofdstuk in het 2de deel van mijn handboek der akiurgie verwees. — Hawranek , die deze methode in 1840 met goed gevolg uitvoerde (zie: Oesterreicli. Jahrbiicher 1840. Neueste Folge, XXIII S. 425) en Liharzik schrijven dezelve aan Sanson toe, doch ik heb niet kunnen ontdekken , op welken grond zij dit doen; er is geen citaat aangehaald en te vergeefs heb ik naar de bron der opgave gezocht. Serre , die alles aan de Franschen toekent, waar zulks slechts met cenigen schijn van regt geschieden kan, noemt nogtans Sanson niet als ontwerper der methode, maar voert ze als diegene aan, que dit avoir cxécutée M. Wearton Jones; daarbij wordt dezelve echter zoo beschreven, dat men het moet betwijfelen , of zi| werkelijk is uitgevoerd, want bij zegt: de driehoekige lap werd » onge-

Sluiten