Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring, die ieder heelkundige van eenige praktijk maakt — zekere heelkundige gebreken zich in eene ongewone, door epidemische of dergelijke invloeden volstrekt niet te verklaren veelvuldigheid aan de behandeling voordoen, zoo ook komen sommigen heelkundigen zekere ziektevormen en zekere soorten van eenig gebrek bijzonder vaak voor, zonder dat daarvoor eene oorzaak te vinden is, en wanneer een persoon zich bij voorkeur met eene zelfere soort van ziekten bezig houdt, is dit althans even zoo dikwerf het gevolg als de oorzaak daarvan, dat deze ziekten juist bij hem veelvuldig voorkomen; — dit ook leidt echter zoo dikwijls tot eenzijdigheid in het oordeel over den aard van sommige gebreken en over de daartegen aan te wenden hulpmiddelen.

Die vernaauwingen der pisbuis, welke op eene door ontstekingsprocessen veroorzaakte zwelling en verandering van het slijmvlies en vooral van het onderslijmvlies-celweefsel, alsmede van de naburige deelen, van het corpus spongiosum berusten, komen niet dikwerf voor. Ik spreek er slechts met een paar woorden van. Bij haar is ter genezing eene verhoogde opslurping noodig en deze wordt het best door drukking opgewekt; bougies zijn de middelen, die voor deze soort van stricturen passen en men kan van haar ook eene duurzame genezing verwachten, wanneer deze stricturen niet dien graad bereikt hebben, waarbij de door ontsteking afgezette stoffen reeds te zeer zijn omgevormd, om nog te kunnen opgeslurpt worden, waarbij dus op eenen volkomenen teruggang van het weefsel tot de natuurlijke gesteldheid niet meer kan gerekend worden. Dit komt hier echter zeer ligtelijk voor en daarom behooren juist deze soort van vernaauwingen, die

Sluiten