Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel gevaarlijker, dan de dikke, stompe katheter, die in kundige kalme handen zich daar geen' valschen weg baant, waar scherpe werktuigen bij de geringste afwijking van de natuurlijke rigting der pisbuis zulks noodzakelijk moeten doen. Dit ook is eene door alle heelkundigen erkende waarheid , dat de instrumenten des te minder gevaar opleveren, om valsche wegen in de pisbuis te banen , hoe dikker zij zijn. Wanneer men van het gewelddadig catheterisme spreekt, zoo bedoelt men gewoonlijk de openrijting der vernaauwingen met den conischen katheter of verwart deze met de hier bedoelde methode; dit zijn echter zeer verschillende zaken. Men maakt ook tegenwerping omtrent de broosheid van het slijmvlies der pisbuis in de nabijheid van stricturen; doch het slijmvlies is wel achter, maar niet vóór de vernaauwing broos en ligt verscheurbaar. Eindelijk beroept men zich op de vastheid der stricturen, doch zijn die, waarvan hier sprake is, over het algemeen niet vast, en daar het pisbuisslijmvlies ter plaatse van dezelve aan rekbaarheid verloren heeft, zoo volgt daaruit, dat het ligter scheurt, dan het vóór haar zich bevindende gedeelte der pisbuis. Ik wil niet ontkennen, dat de kunstbewerking zich schijnbaar weinig aanbeveelt, doch om zich van hare voortreffelijkheid te overtuigen, moet men haar slechts eenmaal verrigt hebben, en dit heeft het meerendeel van hen, die den staf over dezelve breken, blijkbaar en zoo als zij zelve bekennen, niet gedaan. Ik zelve heb mij tegen de kunstbewerking verzet, tot dat ik mij tot hare uitvoering bij een' mijner privaatlijders, die sinds lange jaren aan vernaauwingen leed en door mij reeds langen tijd met weinig gevolg door middel van bougies behandeld werd, liet overhalen en spoedig en gelukkig tot het doel geraakte.

Sluiten