Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder liet inleggen eener dikke bougie. Geheel anders heeft de zaak plaats na diepe cauterisatie, waar een werkelijk verlies van zelfstandigheid is te weeg gebragt en een over den kringswij zen omvang der pisbuis zich meer of minder uitstrekkend likteeken ontstaat , dat zich ook in diezelfde rigting weder zamentrekt en daardoor eene nieuwe vernaauwing te weeg brengt. - Bovendien moet ik hier de reeds bij eene andere gelegenheid (zie bladz. 263) voorgestelde vraag weder opwerpen, of niet onder gunstige omstandigheden veretterings-likteekens, die zich in eene scheiding van den zamenhang van het slijmvlies vormen , de hoedanigheid en rekbaarheid van dit laatste aannemen, en dus van eene zamentrekking bevrijd blijven ?

De derde soort van strictuur is die, welke door een likteeken wordt te weeg gebragt. Zij ontstaat na verscheuringen , verwondingen, veretteringen en verzweringen der pisbuis, komt op de meest verschillende plaatsen der pisbuis voor, doch het veelvuldigst aan het onder den schaamboog gelegen gedeelte, waar verscheuringen het meest plaats hebben; zij is niet zeldzaam en levert voor de behandeling bijzondere bezwaren op. Eene goede behandeling van het oorspronkelijke gebrek kan deze vernaauwing voorkomen, doch is zij eenmaal ontstaan, dan is zij gewoonlijk belangrijk en gaat dikwerf met verwoestingen en fistuleuse veretteringen der naburige deelen, met verhardingen van de deelen, die de pisbuis omgeven en die door ontsteking en likteekenvorming worden te weeg gebragt, met eene scheeve rigting der urethra, welke eveneens door likteekens wordt veroorzaakt, en dus met

Sluiten