Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene onbewegelijkheid der onderkaak, welke door eene likteekenmassa, die deze laatste met de wang en bovenkaak verbindt, door middel van doorsnijding dezer massa te genezen is, — even als men langs denzelfden weseen lid, dat door een likteeken in aanhoudende uitstrekking blijft verkeeren, een duurzaam vermogen van buigbaarheid kan wedergeven, (als men gedurende de genezing sleóhts voor de vorming van eene zoo breed mogelijke tusschenzelfstandigheid zorgt) zoo ook zijn de door likteekens te weeg gebragte pisbuisvernaauwingen door middel van doorsnijding te genezen. Deze insnijding wordt, als de strictuur niet te naauw is en de likteekenmassa zich niet in het weefsel uitstrekt, dat het slijmvlies der pisbuis omgeeft, doelmatig binnen de pisbuis gemaakt; in die gevallen echter, waarin deze voorwaarden niet bestaan , wordt de doorsnijding met zekerheid slechts door middel der urethrotomie verrisrt.

Deze kunstbewerking is, wanneer de vernaauwing zich achter den balzak bevindt en bepaaldelijk dan, wanneer de aanwezigheid van fistels eene ophooping van urine onmogelijk maakt, eene der móeijelijkste. Eckstiiöai heeft eene handelwijze voor dezelve opgegeven, die echter da mogelijkheid eener ophooping van urine veronderstelt; voor gevallen, waar dit niet plaats heeft, heb ik in de 2de uitgave van mijn Handbuch der Jkiurgie III. 2. S. 771 die methode opgegeven, welke ik zelve gevolgd heb. Ik heb die kunstbewerking 4 malen in de kliniek gedaan; de gevallen deel ik hier mede en wel 3 meer uitvoerig, dewijl zij eene verschillende handelwijze vereischten. Zij dienen tevens ter opheldering van die, welke ik in mijn handboek heb opgegeven.

21

Sluiten