Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geilden morgen bevond de lijder zich zeer wel, had zeer weinig pijn in de wond en de urine ontlastte zich door den katheter en slechts voor een zeer gering gedeelte door de wond en fistels. Het ging nu verder goed; de katheter werd den 5en dag na de kunstbewerking voor het eerst verwisseld en het weder inbrengen had zonder moeite plaats. Ten einde eene grondige sluiting der wond van uit de diepte te verkrijgen, werd dagelijks eenmaal den vinger tot op den katheter in dezelve gebragt; zij granuleerde goed en begon kleiner te worden. De katheter moest, daar dezelve gemakkelijk door slijm verstopt werd, alle 4 tot 5 dagen verwisseld worden, hetgeen altijd zonder moeite geschiedde. De urine, .ontlastte zich steeds door denzelven en hield spoedig op door de wond en fistels af te vloeijen. Bij eene zeer eenvoudige behandeling sloot de wond zich in 4 weken , een dikke elastieke katheter werd nog in de pisbuis gelaten , doch de fistels ondergingen geene verandering, behalve dat er geen urine meer uit wegvloeide en ook een in de blaas gespoten gekleurd vocht zich niet uit dezelve ontlastte, als de urine zonder katheter werd geloosd; hare gemeenschap met de piswerktuigen had dus stellig opgehouden. De fistels, die eene rijkelijke hoeveelheid dun vocht afscheidden, konden door hare eigene gesteldheid blijven bestaan of een lijden des zitbeens kon daarvan nog de oorzaak zijn; het laatste was het meest waarschijnlijk. Intusschen verwijdde ik (den 10<len Januari]) de kort bij de dij gelegen fistel (waarbij een schier kraakbeenhard weefsel moest worden doorgesneden) vulde dezelve met pluksel op en liet dit na eenige dagen bij ieder inbrengen met ung. basilic. bestrijken, waarna de fistel in 3 weken genas. Ook de tweede r

l

Sluiten