Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaïnentrekt, dus het meest in de lengte en hoogte, eu daardoor wordt de zamentrekking in de rigting van de dwarse middellijn der pisbuis overtroffen. Deze waarneming op de uretlirotomie toepassende, blijkt het, dat deze bij likteekenstrieturen de voorkeur verdient boven de klieving van het likteeken binnen de pisbuis, in zoo verre na de eerstgenoemde kunstbewerking de zamentrekking van het likteeken in den overlangschen diameter de vernaauwing in de dwarse middellijn tegenwerkt. Ten opzigte van het boven beschreven geval zou men daaruit mogen besluiten, dat het likteeken, dat zich ter plaatse van de vernaauwing in de bilnaadswond aan de buitenzijde der pisbuis vormde, het vernaauwde gedeelte naar zich toe getrokken, als ware het gefixeerd en daardoor eene terugtrekking van hetzelve in tegenovergestelde rigting, even als zij bij eene herhaalde strictuur zou hebben moeten plaats grijpen, tegengewerkt heeft.

Gottfried H. . . .r uit Burgwenden, een krachtig mensch van 24 jaren, liet zich den lSden Junij 1S46 in de kliniek wegens eene pisfistel opnemen. Hij was in September des vorigen jaars door een' invallenden muur ter aarde geworpen en had daarna, zonder dat er eenige verwonding zigtbaar was, de urine niet kunnen lozen en het linker been niet kunnen bewegen. Deze toestand van het been, die, volgens zijn zeggen , door pijnlijkheid der adductores was te weeg gebragt, ging ongeveer in 14 dagen voorbij. Wegens de pisopstopping werd na 3 dagen een' katheter ingebragt en daardoor eene hoeveelheid urine met bloed ontlast; daarna kon de lijder de pis wel weder lozen , doch slechts met moeite en steeds met sterk persen

Sluiten