Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatsten tijd deze plaats van oorsprong der fibroiden voor zoo zeldzaam houdt, dat men in liet voorkomen een polyps aan den hals der baarmoeder schier een criterium zijner niet vezelige hoedanigheid ziet. Men kan van de vezelige polypen van den hals der baarmoeder twee vormen onderscheiden en deze onderscheiding is voor den practicus van gewigt, daar zij betrekking heeft op de wijze, waarop de polyp zich bij het onderzoek voordoet. Bij den eenen vorm bestaat eene polypvormige vergrooting van de lip eener baarmoedermond; deze laatste is in den steel van den polyp op eene door bloote exploratie en zonder het mes niet te onderscheiden wijze opgenomen en helpt denzelven vormen. Bij den anderen vorm ontspringt de polyp uit uit eene omschrevene plaats van den baarmoederhals met eenen van dezen door het gevoel wel te onderscheiden steel, die dus op de oppervlakte van den baarmoederhals schijnt te zitten. In dezen laatsten vorm schijnen mij de fibroiden het zeldzaamst te zijn; intusschen komen zij voor en ik heb voor korten tijd bij eene vrouw tusschen de 40 en 50 jaren zulk eenen polyp uitgesneden, die van de achtervlakte der voorste baarmoederlip met een' steel van de dikte eens vingers ontsprong, de grootte eener vuist bereikt en de baarmoeder zoo zeer omlaag getrokken had, dat dezelve voor de teeldeelen zigtbaar werd, wanneer de vrouw lang stond of liep, en terwijl het scheedegedeelte met eene haakvormige tang in den ingang der scheede bevestigd werd, op de eenvoudigste wijze kon afgesneden worden. Het ontleedkundig onderzoek liet geen twijfel over ten opzigte van de reeds uit zijne overige gesteldheid erkende vezelige hoedanigheid van dezen polyp. Zoodanig vormen zich de polypen, wanneer

Sluiten