Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds niet zelden moeijelijkheden heeft, zoo moet het niet bevreemden, dat de onderkenning der intravaginale polypen bijzonder twijfelachtig wordt. Het is mijn oogmerk, de herkenning der intravaginale polypen hier wel niet volledig en in alle opzigten te bepalen, maar wel door het behandelen van sommige diagnostische punten eene bijdrage tot dezelve te leveren en van dit voornemen brengt mij zelfs de groote zekerheid niet af, welke door de laatste schrijvers aan de diagnosis der baarmoederpolypen is toegeschreven en blijkbaar veel hooger wordt geschat, _ dan zij zich in de practijk vertoont. Wie hieromtrent in zijn' eigen werkkring geene ondervinding heeft, die leze b. v. de waarnemingen van Dupuytren, ten einde zich te overtuigen , hoe zelfs beroemde geneesheeren van dezen tijd bij deze kwaal tot dwaling vervallen zijn.

De zinnelijke waarneming van den vorm >des voorhanden gezwels en zijne verhouding tot de baarmoedermond en bepaaldelijk tot hare holte is de omstandigheid, die ons in de herkenning der baarmoederpolypen in de eerste plaats en wel bij voorkeur leidt, maar deze gaat bij de intravaginale polypen daarom voor ons verloren , daar van deze voor het onderzoek door den vinger slechts het onderste gedeelte toegankelijk, de baarmoedermond echter in het geheel niet bereikbaar is, wanneer het niet gelukt om de geheele hand of ook wel nog een gedeelte des voorarms naast den polyp in de scheede te brengen. Dit echter is zoowel wegens de naauwte van den ingang der scheede, als ook wegens de dikte van den polyp, die de bekkenholte opvult, vaak onmogelijk endaar, waar het uitgevoerd wordt, kan het bij gemis aan voorzorg nadeelige beleedigingen ten gevolge hebben, zoo als mij dit uit

Sluiten