Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer gewigtig is het onderzoek door de buikbekleedselen; van hieruit kan het bovenste gedeelte van den polyp voelbaar zijn, hetgeen men, als het gezwel niet groot is, door denzelven van uit de scheede naar omhoog te stuwen gemakkelijk maakt; het is echter bijzonder leerzaam , wanneer men de baarmoeder met de tubae en ovaria kan voelen. Dat in de beide eerstbeschreven gevallen de baarmoeder en de tubae duidelijk door de buikbekleedselen heen gevoeld werden, lijdt geen twijfel; het is echter niet bewezen, of in het derde geval de ligchamen die ik voor ovaria hield, zulks ■ werkelijk waren , maar door den vorm, de ligging, bewegelijkheid en door de gevoeligheid bij drukking (die niet beter te vergelijken is , dan met de gevoeligheid der ballen) wordt dit hoogst waarschijnlijk. — De betrekking dezer deelen onderling en tot het gezwel doet ons tot den oorsprong van het laatste besluiten ; wij pogen de verbinding der baarmoeder met het gezwel door betasting der buikbekleedselen waar te nemen , wij voelen bewegingen, welke aan het gezwel in de scheede gegeven worden, zich op de baarmoeder voortplanten.

Wanneer de uterus in zulk eenen onveranderlijken vorm, ofschoon vergroot, waargenomen wordt, wanneer naast denzelven de tubae nog vrij te voelen zijn , zoo als in de beide eerste gevallen, daar moeten wij aannemen, dat de polyp zich van uit den baarmoederhals, van uit het scheedegedeelte ontwikkeld heeft. Hoe hooger dezelve in de baarmoederholte ontspringt des te meer wordt de uterus door den polyp uitgezet, zijnen vorm wordt veranderd, dezelve breidt zich tusschen de verdubbeling van het buikvlies naar de tubae uit en deze zijn nu voor het uitwendig onderzoek niet meer te onderscheiden. Hetzelfde heeft ook ten opzigte der

Sluiten