Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen kant kan het kenteeken in zooverre aan bruikbaarheid verliezen, als het onder sommige omstandigheden moeijelijk zijn kan, om eene werktuigelijke inwerking tot den polyp te beperken en aan dezelve niet tevens de naburige scheede of de baarmoeder bloot te stellen. Intusschen kan men toch bij eene juiste en naauwkeurige handelwijze baarmoederpolypen over het algemeen en intravaginale voorzeker altijd zoo toegankelijk maken , dat men omtrent hunne gevoeligheid een bepaald oordeel verkrijgt. Ligt de polyp hooger in de scheede, zoo brengt men een speculum in; is dezelve laag afgezakt, zoo verwijdert men de schaamlippen en het voorste gedeelte der scheedewanden van het gezwel door de vingers of door haken. Op die wijze wordt de poging eerst rustig voorbereid en daarna brengt men, door de oogen geleid, den vinger of eenig stomp of scherp instrument bij den polyp, laat het op dezen inwerken , natuurlijk zonder denzelven uit zijne ligging te verdringen, opdat daardoor geene drukking op de baarmoeder of scheede en de gewaarwording daarvan te weeg gebragt worde. Nu zal de lijderes zich ten opzigte van de plaats hebbende of ontbrekende waarneming der inwerking bepaald kunnen verklaren, en kan men ook tevens eene tegen proef voor de juistheid daarvan nemen, door eene plaats der scheede of van het scheedegedeelte, wanneer dit toegankelijk is, aan dezelfde werktuigelijke inwerking bloot te stellen.

Sluiten