Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

BEHANDELING VAN DEN PROLAPSUS UTERI.

De tijd, waarin de kunstbewerking van de uitzakking der baarmoeder de belangstelling der heelkunde levendig opwekte, is voorbij, zonder dat men tot een daadzakelijk, genoegzaam duidelijk resultaat geraakt is. \'an de afzonderlijke methoden , welke de laatste tijd voor deze kunstbewerking heeft uitgedacht, zijn een aantal daadzaken medegedeeld, die bijna allen te haren gunste spreken , en niettemin treft men bij de hedendaagsche schrijvers omtrent diezelfde methoden een oordeel aan, dat geheel tegenovergestelde uitkomsten op den voorgrond stelt. Het schijnt dus wel, dat sommigen omtrent de zaak tot een besluit zijn gekomen, maar in de jaarboeken der heelkunde treft men geene eindbeslissing aan, die op een genoegzaam aantal feiten steunt, en echter blijft deze wenschelijk; want een enkel persoon vertrouwt te ligt op afgezonderde feiten, een algemeen oordeel kan slechts door een meerzijdig en openlijk onderzoek verkregen worden.

Hetgeen ik uit mijn klinischen werkkring voor de behandeling van den prolapsus uteri heb bij te 'brengen, is weinig, want het aantal vrouwen, dat zich met het genoemde gebrek aan een klinisch onderzoek en behandeling

Sluiten