Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft onderworpen, is slechts klein geweest. Intusschen vermeende ik, ook de geringe bijdragen, die ik heb te leveren, des te minder te mogen verzwijgen, als het mij wenschelijk toeschijnt, dat de radicale genezing van een voor het geheele levensgeluk eener vrouw zoo hoogst belangrijk gebrek door de heelkundigen op nieuw worde ondernomen, en dat men zich niet, van die radicale behandeling als van eene verloren zaak afziende, met eene palliative hulp vergenoege, met welker meerdere volmaking men zich in den laatsten tijd alléén heeft bezig gehouden.

De episiorrhaphie van Fricke is twee malen verrigt, maar in beide gevallen werd daardoor geene toereikende hulp verkregen." Den 24sten Augustus 1840 deed ik de kunstbewerking bij eene krachtige en overigens gezonde vrouw (Rosine R....e, 48 jaren, uit Schwiirz), die aan eene volkomene uitzakking der baarmoeder leed en deze, volgens haar zeggen, daardoor verkregen had, dat dadelijk na eenen in de 3e of 4e maand der zwangerschap doorgestanen abortus eene vroedvrouw met de geheele hand in de scheede was binnengedrongen. De prolapsus bestond zonder complicatie, was zonder moeite te reponeren en na de repositie werd de episiorrhaphie op de door Piiicke beschreven wijze verrigt, met die wijziging echter, dat ik ter vereeniging der ontblootte schaamlippen eene dubbele hechting aanlegde. Het scheen mij namelijk ter verzekering van een onmiddelijk en duurzaam gevolg wenschelijk, om de lippen met zoo breed mogelijke wondvlakten aan elkankander te bevestigen; door eene bloote geknoopte hechting of eene andere wordt echter de breedte der wondvlakten

Sluiten