Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de baarmoeder hare vroegere gebrekkige ligging

weder liad ingenomen , hielden de pijnen op en de vrouw

«•e wen de zich aan hare kwaal van lieverlede, zoo dat zij ö

thans slechts weinig hinder daarvan zegt te hebben.

Op dezelfde wijze had ik reeds vroeger (14 lebruarij 1830) de kunstbewerking gedaan bij eene 57jarige vrouw (Marie P.. .. g, uit Dölitz), die aan eene volkomene uitzakking der baarmoeder leed, welke voor 14 jaren na hare verlossing ontstaan en vrij was van complicatie met scheedebreuk en and. In het begin was de baarmoeder door een pessarium terug gehouden geworden; later had dit wegens de groote uitzetting des scheede niet meer willen gelukken en de uitzakking lag bestendig voor de teeldeelen. Het gevolg was hier volkomen hetzelfde, als in het vorige geval; de vrouw werd schijnbaar genezen uit de inrigting ontslagen, maar zeer spoedig daarna verwijdde zich de voor de achterste commissuur overgeblevene 'li daim groote opening in dien graad, dat de baarmoeder er weder door te voorschijn kwam. Deze instorting vernam ik langen tijd na de kunstbewerking van de lijderes zelve. "Van de eerst vermelde vrouw had ik niets weder vernomen; ik hoopte, dat zij duurzaam van dit gebrek bevrijd zou ziin, tot dat ik thans haren toestand door een' geneesheer te harent liet onderzoeken en ook in dit geval de volkomene mislukking van het oorspronkelijk verkregen resultaat vernam.

De vernaauwing der scheede door middel van gedeeltelijke excisiën derzelve, welke door Dieffenbach bijzonde vaak verrigt en aanbevolen werd, is door dezen heelkun-

Sluiten