Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachii conjunctivi (commissuur van Wernekink) en het ganglion interpedunculare. Lateraal van dit laatste de pes pedunculi cerebri, aan de dorsale zijde omgeven door de substantia nigra, dorsaal waarvan weer de lemniscus medialis zichtbaar is. Langs den ventralen rand ligt. een smal strookje ponsweefsel, een doorsnede door den oralen rand van den pons.

Uit dit microscopisch onderzoek volgt, dat de decerebratiesnede bij kat 10 gegaan is ongeveer door het midden der corpora quadrigemina anteriora, door de oculomotoriuskernen, door de brachia conjunctiva cerebelli juist oraal van hun kruising, door het corpus interpedunculare en juist vóór den oralen ponsrand. Dus precies achter (caudaal van) den nucleus ruber.

Ook werden de hersenen van kat 6, welke in de lijst op kat 10 volgt, microscopisch onderzocht. Ook deze kat vertoonde een sterke decerebratiestjjfheid (zie het verslag achter in dit boek). Het microscopisch onderzoek toonde aan, zooals we in Hoofdstuk IV zullen zien, dat de doorsnijding juist dóór de nuclei rubri magnocellulares had plaats gehad.

De resultaten van dü onderzoek bij katten zijn dus: le. dat een normale spiertonusverhouding mogelijk is na een dwarse snede door het mesencephalon, ivelke dóór het voorste deel der corpora quadrigemina anteriora, juist vóór de oculomotoriuskernen, door de toppen der nuclei rubri parvocellulares en door de pedes pedunculi cerebri voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii gaat;

2e. dat een normale spiert onusverhouding niet meer aanwezig is, maar steeds plaats maakt voor ontherseningsstijfheid na dwarse doorsnijding van het mesencephalon door het midden der corpora quadrigemina anteriora, door of caudaal van de nuclei rubri magnocellulares en door de hersenstelen achter de uittreding der nervi oculomotorii en evenmin na doorsnijdingen in meer caudale niveau's.

Na de eerste dwarse snede moet het ceritram, dat de normale spiertonusverhouding regelt, intact gebleven zijn, na de tweede snede waarschijnlijk gelaedeerd of afgesneden.

Het centrum van den extensortonus der ontherseningsstijfheid moet na beide dwarse sneden nog intact zijn en caudaal van de niveau's dezer sneden liggen. i _ j.

De waarnemingen omtrent den spiertonus na dwarsincisies door de hersenen bij konijnen vindt ge in de volgende lijst:

SNEDE. , K I

Konijn 1. Groote-hersenextirpatie voor den thalamus —

Konijn 11. dorsaal midden door den thalamus

ventraal precies voor het corpus mammillare —

Konijn 6. dorsaal precies voor de corpora quadrig. anteriora

ventraal door den thalamus voor het chiasma op- —

tioum

Sluiten