Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergelijkt men dit konijn met. konijnen, waarbij éénzijdig een labyrinth geëxtirpeerd is en welke daarna een even sterke, ja vaak sterkere kopdraaiing vertoonen of met konijnen, waarbij beide labyrinthen geëxtirpeerd zijn. welke allen, niettegenstaande deze één- of dubbelzijdige extirpaties, reeds denzelfden of den volgenden dag weer rondloopen en liet lichaam weder geheel in den normalen stand plaatsen, dan moeten bij konijn Grisette veel sterkere stoornissen in de oprichtfunctie bestaan hebben.

Bij het onderzoek bleek dan ook:

I. dat bij het houden van het dier in de lucht de kop steeds dien stand t. o. v. den romp aannam, welke overeenkwam met de kopdraaiing en dat van een invloed van labyrinthoprichtreflexen op dien stand nooit iets te bemerken was. Werd het dier in linker zijligging in de lucht gehouden, dan werd nooit, en evenmin als het op deze zijde op een onderlaag lag, eenige poging gezien om den kop naar den normalen opgerichten stand te brengen;

II. dat nooit een liehaamsopriehtreflex op het lichaam aantoonbaar was bij liggen op een onderlaag op de linker zijde. (Daarentegen rolde wel het achterlichaam, wanneer het dier op de rechter zijde werd gelegd en de kop in rechter zijligging werd vastgehouden, over den buik op de linker zijde; of dit het gevolg van een éénzijdige liehaamsopriehtreflex op het lichaam was of dat de draaiing der wervelkolom daarbij een rol speelde, was niet uit te maken);

III. dat de liehaamsopriehtreflex op den kop van uit linker zijligging evenmin aantoonbaar was en in ieder geval nooit in staat was om de kopdraaiing te overwinnen.

Wat de spiertonusverhouding betreft, zagen we, dat de nek steeds geretraheerd werd gehouden en de achterpooten gestrekt en stijf waren als het konijn op de linker zijde lag, terwijl wanneer het dier in rugligging werd gebracht met t. o. v. den thorax symmetrisch geplaatsten kop, de achterpooten abnormaal gestrekt gehouden werden en de pooten der rechter zijde een duidelijk sterkeren strektonus vertoonden dan die der andere zijde.

Konijn Grisette vertoonde dus zoowel stoornissen van de labyrinthoprichtreflexen als van de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam en evenzoo van het mechanisme, dat de normale spiertonusverhouding in stand houdt.

Microscopisch onderzoek: In coupe 7 (van serie 1) is reeds iets van de steekwond te zien. Deze coupe gaat aan de eene zijde juist vóór, aan de andere zijde dóór het voorste gedeelte van het corpus quadrigeminum anticuni, verder beiderzijds door het ganglion geniculatum mediale en ventraal door het corpus mammillare.

Zooals op bijgaande afbeelding te zien is, heeft de steek dorsaal van de substantia grisea centralis het gebied ter weerszijden van de mediaanlijn tot degeneratie gebracht. Do steekvervvonding zolf is in deze coupe zichtbaar lateraal van den tractus retroflexus (Meynert) der eene zijde.

Sluiten