Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens vertoont patiënt weinig afwijkingen; zijn eetlust is goed, evenzoo zijn intelligentie. Alleen is de spraak langzaam en monotoon, hoewel de tong, het verhemelte en de stembanden niet verlamd zijn; evenmin is er een duidelijke facialisparalvse.

Tijdens zijn verblijf in de kliniek worden de evenwichtsstoornissen steeds erger en erger, treden ook links op en wel zoo heftig, dat hij den geheelen dag onbeweeglijk in bed moet blijven liggen, niettegenstaande er nog steeds geen eigenlijke motorische verlammingen bestaan! !

Hij heeft ook nu weer last van hoofdpijnen, maar braakt niet. Ook is geen oedeem van de optieuspapil, noch vaat verwijding in den fundus zichtbaar.

Patiënt sterft ten slotte den 20en Maart 1901, dus vier maanden na het begin zijner ziekte.

Dit is een buitengewoon merkwaardig geval èn om het ontbreken van drukverschjjnselen, zoowel klinisch als pathologisch-anatomiseh, èn om de localisatie.

Beschouwen we toch afbeelding 183, dan zien we, dat de tumor ook de decussatio Forel verwoest had, en dus mag worden aangenomen, dat de roode kernfunctie hier geheel was opgeheven.

Als gevolg van dezen tumor was de spiertonus verhoogd en had de patiënt het vermogen om zijn evenwicht te beu-aren en om zich op te richten geheel verloren. De patiënt, zoo lezen we, kon zich niet van zyn bed oprichten en moest onbeweeglijk in bed blijven liggen en dat niettegenstaande de pyramidenbanen, zoowel met de Marchi-methode als met de kleuring volgens Weygert, later geheel intact bevonden werden, niettegenstaande de patiënt met liet rechter oog kon zien en niet bewusteloos was, niettegenstaande er geen eigenlijke motorische verlammingen te constateeren waren en de spierkracht tot aan het einde goed was.

"V ergelijken we dit geval met de gedecerebreerde patiënten van Kinnier A\ n,soN, Turner en Walsiie en met den bijna gedecerebreerden patiënt van Gordon Holmes, dan zien we hoe groot de overeenkomst hiermede is. Bij allen hvpertonie, bij allen een absolute onmacht om zich op te richten, maaibij de gedecerebreerde patiënten gepaard met stoornissen van het bewustzijn, gepaard met blindheid, gepaard met motorische verlammingen. Het niet aanwezig zyn van deze stoornissen, het niet gelaedeerd zijn van de pyramidenbanen, noch het intact zijn van de corpora quadrigemina, van de lemnisci laterales, van den rechter lemniscus medialis en van de rechter substantia nigra konden de sterke stoornissen van de oprichtfunctie en van de spiertonusregulatie verhinderen, evenmin het slechts licht gelaedeerd zijn van de substantia nigra dei linker zijde, noch het alleen aangetast zijn van het mediale gedeelte van den lemniscus medialis dezer zelfde zijde.

"W el wordt bij de beschrijving van de verschijnselen minder de nadruk op de hypertonie gelegd. Het is mogelijk, dat deze werkelijk minder was dan bij de gedecerebreerde patiënten, evenals deze ook minder was bij de proefdieren na klieving der decussatio Forel als daarbij de groote hersenen en pyramidenbanen intact gelaten werden. Maar by het lezen van de mededeeling van Raymond valt het ook op, dat hij de hypertonie, de verhoogde peesletlexen, den dubieusen Babinski-reflex pas geheel aan het einde mededeelt bij

Sluiten