Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SNEDE.

Liftreactie.

Sprongopvang- j reflex.

Kopdraaireactie.

Kopdraainareactie.

Kopdraainystagmus.

Konijn 24. dorsaal eaudale helft der eorp. quad.

anteriora

ventraal voor het midden van den pons _|_

Konijn 23. dorsaal voor de corpora quadrig. post.

ventraal eaudale deel van den pons _j_ _|_ _j_ _)_ _|_

Konijn 22. dorsaal caudaal v. d. corp. quad. post.

ventraal eaudale deel van den pons _|_ _J_

Konijn 12. dorsaal oraal van 't tuberculum acusti-

cum

ventraal eaudale deel van den pons

Konijn 21. dorsaal achter de corpora quad. post.

ventraal eaudale rand corp. trapezoides — — _f_

Isiftreactie en sprongopvcmgreflex.

Zooals we in bovenstaande lijst zien, waren dus bij het konijn èn de liftreactie èn de sprongopvcmgreflex nog aanwezig na een snede dwars door de hersenen, welke dorsaal achter de corpora quadrigemina posteriora gegaan was en ventraal door de eaudale helft van den pons.

Be centra van deze reflexen moeten dus bij het konijn caudaal van het niveau van deze dwarse doorsnijding liggen.

Deze reflexen werden, zooals bij vergelijking der beide bovenstaande lijsten zichtbaar is, bij konijnen na dwarse doorsnijdingen in een veel caudaler niveau waargenomen dan bij katten. B ij deze laatste dieren werd toch de sprongopvangreflex alleen gezien na dwarse doorsnijdingen vóór het mesencephalon, terwijl ook de liftreactie slechts na een totale doorsnijding door het voorste, orale gedeelte van het mesencephalon aantoonbaar was.

Ook het mechanisme van deze reflexen blijkt dus bij de kat veel gevoeliger te zijn voor de nadeelige invloeden van den ingreep dan bij het konijn. Ook moet men bij bovengenoemde waarnemingen in aanmerking nemen, dat de spiertonusverhouding, de oprichtreflexen en de oogreacties verreweg de meeste belangstelling genoten, zoodat op de beide progressiereacties bijna steeds pas onderzocht werd aan het einde van elk onderzoek, dus wanneer de dieren meest zeer vermoeid en uitgeput waren.

Hieruit volgt, dat ook bij katten de centra van de liftreactie en sprongopvangreflex zeker caudaler liggen, dan de niveau 's van boven genoemde doorsnijdingen en dat, wanneer men katten na totale dwarsincisies met rust laat en alleen op deze reacties onderzoekt., waarschijnlijk zal blijken, dat ook bij deze dieren, evenals bij konijnen, de centra voor deze reflexen caudaal van het mesencephalon liggen, caudaal van het terrein van dit onderzoek.

Sluiten