Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

microscopisch onderzoek der hersenen bleek, juist door de toppen der oculomotoriuskernen ging;

terwijl de verticale oogdraai-reacties ook gezien werden b ij:

konijn 28, na een snede door de toppen der corpora quadrigemina anteriora en door het voorste gedeelte der hersenstelen vóór de uittredende oculomotoriuszenuwen.

Uit deze waarnemingen volgt dat voor het optreden der verticale oogdraaireacties en -nareaeties geen centra oraal van de oculomotoriuskernen gelegen noodzakelijk zijn.

Rotatoire oogdraai-reacties en oogdraai-nareacties werden nog waargenomen, behalve b\j de bovenvermelde konijnen (36, 15, 25, 29, 28) ook bij: konijn 5, waarbij de snede door den achterrand der corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen voor de oorsprongen der nervi oculomotorii, dus door het midden of door het caudale gedeelte der oculomotoriuskernen was gegaan; en bij :

konjjn 31, waarbij de snede door het caudale deel der corpora quadrigemina anteriora gegaan was en ventraal door de hersenstelen precies voor den pons, terwijl het microscopisch onderzoek uitwees, dat de snede juist tusschen de oculomotoriuskern en trochleariskern was doorgegaan (een nareactie tot voorbij den normaalstand werd hierbij niet duidelijk gezien).

Voor de rotatoire oogdraai-reacties en rotatoire oogdraai-nareacties zijn dus geen centra oraal va.n de trochleariskernen gelegen noodzakelijk. Ze kunnen nog optreden zoowel zonder de oculomotoriuskernen als zonder andere oraal van de trochleariskernen gelegen centra.

Horizontale oogdraai-reacties en -nareaeties werden nog waargenomen bij konijn 23, waarbij de dwarssnede voor de corpora quadrigemina posteriora en vlak voor den pons gegaan was, terwijl Magnxjs ze nog waarnam na een snede, welke juist het geheele mesencephalon afsneed.

Voor de horizontale oogdraai-reacties zijn dus geen mesencephaloncentra noodzakelijk. Het optreden dezer reacties is mogelijk zonder oculomotoriuskernen, zonder trochleariskernen en zonder andere mesencephaloncentra.

Verticale oogdraai-nystagmus en -nanystagmus werden nog gezien bij konijn 36 na een doorsnijding der hersenen door den voorrand der corpora quadrigemina anteriora en ventraal door het corpus manunillare en waarbij de snede, zooals bij microscopisch onderzoek bleek, niet meer dan 2 mM. voor de oculomotoriuskernen ging.

Rotatoire oogdraai-nystagmus en -nanystagmus waren nog aanwezig bij konijn 15 na een dwarse snede door het midden der corpora quadrigemina anteiioia, door de hersenstelen voor de oorsprongen der nervi oculomotorii en zooals het microscopisch onderzoek aantoonde, juist voor de oculomotoriuskernen. (Alleen nystagmus werd opgemerkt);

Sluiten