Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

./\an het einde van mijn Academische studiën, bij het voltooien van dit proefschrift, gevoel ik mij geroepen een woord van hartelijken dank te richten tot allen, die tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen, in de eerste plaats tot U, Hoogleeraren en Docenten der Geneeskundige Faculteit.

Ik wil daarbij niet nalaten een woord van dankbare herinnering te wijden aan de nagedachtenis van mijn hooggeschatten leermeester Pel, onder wiens leiding ik het voorrecht had als assistent op zijn afdeeling werkzaam te zijn. Dat het onderwerp van dit proefschrift nog door hem werd aangegeven, is voor mij zeer zeker een aansporing te meer geweest voor de voltooiing.

Maar bovenal U hooggeleerde Snapper, hooggeschatte Promotor, mijn welgemeenden dank. De tijd op Uw kliniek en Uw laboratorium doorgebracht, zal mij door Uw hartelijken omgang met Uw assistent, door Uw leerzame samenwerking en Uw groote welwillendheid, mij betoond bij het bewerken van dit proefschrift, steeds in dankbare herinnering blijven.

Tenslotte een woord van dank aan allen, die .mij bij het voltooien van dit proefschrift behulpzaam zijn geweest.

Sluiten