Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze retentie tot stand komt, kan op drie manieren verklaard worden. In de eerste plaats zou door de urineretentie een reflectorische anurie kunnen ontstaan, waardoor een acute azotaemie veroorzaakt is. Deze azotaemie, die slechts van korten duur was, heeft een ureumretentie gegeven. Daar echter het indicangehalte van het bloedserum, zooals wij gezien hebben, bij een acute azotaemie eerst later stijgt dan het ureumgehalte, kan in dit geval een hyperindicanaemie nog niet aangetoond worden. In de tweede plaats is het een bekend feit, dat kort voor den dood het ureumgehalte van het bloedserum stijgt. Het ureumgehalte, dat wij in dit geval vinden, zou dan niet op retentie berusten, maar een praemortaal verschijnsel zijn, waarbij een hyperindicanaemie zou ontbreken. In de derde plaats werd bij de sectie een sterk ontstoken blaasslijmvlies en een prae-vesicaal urine-infiltraat gevonden, zoodat het verhoogde ureumgehalte verklaard zou kunnen worden door resorptie van de urine door het gelaedeerde blaasslijmvlies en vanuit het urine-infiltraat. De patiënt zou dan aan een echte urine-vergiftiging gestorven zijn, waarbij geen verhoogde indicanaemie is opgetreden. Ik ben wat nader ingegaan op dit geval, omdat wij hier een uitzondering op den regel hebben, dat een verhoogd ureumgehalte altijd gepaard gaat met een hyperindicanaemie. Om na te gaan welke van de drie mogelijkheden de oorzaak is van het bovengenoemde verschil, zouden meer van dergelijke gevallen onderzocht moeten worden. Dit stuit nu echter op groote praktische bezwaren. Bij patienten met retentio urinae, zooals wij zoo vaak bij prostaat-hypertrophie waarnemen, zullen meestal de nieren ook geleden hebben. Hierbij zal dan ook wel altijd, wanneer een ureumretentie aanwezig is, het indicangehalte van het serum verhoogd zijn. Gevallen van blaasruptuur of van een urine-infiltraat zonder nieraandoeningen zouden nader onderzocht moeten worden.

10. V. 52 jaar. Dementia paralytica. Apoplexia cerebri.

Patiënt wordt opgenomen in bewusteloozen toestand voor

Sluiten