Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$

zonder waargenomene gedeelte, niet bestaan heeft. Doch eene beslissing daaromtrent zou een aantal uitgebreide en kostbare onderzoekingen gevorderd hebben; welke natuurlijk niet binnen mijn bereik lagen.

Evenmin als ik thans reeds met eenige zekerheid zou willen beweren dat het opnemen der cholera-smetstof langs het darmkanaal — hoeveel er ook voor pleit — de eenige wijze van verspreiding der ziekte is, evenmin zou ik, op grond der negatieve resultaten van mijne waarnemingen in sommige gedeelten der gemeente Utrecht, die wijze van verspreiding durven loochenen.

Maar de hoofdzaak van mijn streven: het bestuderen van een bepaald gedeelte der stad met het oog op de aetiologie der cholera, leverde te weinig positiefs op, om mijn eerste plan uit te voeren.

Intusschen had ik veel moeite en tijd voor het nagaan der Cholera besteed. — Met mijn promotor, Prof. koster, over de zaak sprekende, kwamen wij tot het besluit dat het toch zijn nut kon hebben, den loop der epidemie door Utrecht zooveel mogelijk uit een te zetten, en uit hetgeen mijne waarnemingen geleerd hadden, enkele resultaten af te leiden, welke wellicht als gegevens voor het bestuderen der epidemie zich aan de reeds bekende feiten aansluiten, of voorzooverre zij iets nieuws bevatten, daarnevens opgenomen worden konden.

Was de arbeid groot, de tijd daaraan te besteden, zoo ik mijne plannen geheel ten uitvoer wilde brengen, zeker niet minder.

Het uitgebreide programma tot onderzoek mij voorgespiegeld

moest hierdoor bekort worden, ten einde wat ik deed naauwkeurig

1*

Sluiten