Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen; opdat de feiten die ik aanteekenen wilde voldoen zouden aan den eisch, die de Sanitaire Conferentie, gehouden te Constaniinopel 1866, deed van de feiten waarvan zij uitging:

„dat zij moeten zijn goed waargenomen en onbetwistbaar; dat „zij zooveel mogelijk zuiver en onvermengd moeten zijn en op „geene te ingewikkelde verhoudingen moeten berusten dat zij „derhalve moeten zijn onvermengde, eenvoudige gegevens voor de „gevolgtrekkingen die daaruit zullen afgeleid worden (1)."

Verre dus van een geheel volledig verslag te geven van de epidemie zoo als zij hier van 29 April tot 26 October geheerscht heeft, welke arbeid behoort in handen van meerderen, zal ik mij slechts bepalen, mijne nasporingen waartoe ik geleid werd bij mijn onderzoek op te teekenen.

Maar waartoe nog eene poging gewaagd iets toe te voegen aan de zoovele verslagen, beschrijvingen van en beschouwingen over de Cholera, waarvan de litteratuur zoo groot, zoo rijk voorzien is?

Deze vraag mij zelve gedaan en die welligt duizenden mij kunnen toewerpen, zoude mij een oogenblik den moed doen ontzinken, voort te gaan.

Doch eer het groote doel bereikt is, waartoe de bovenvermelde conferentie besluiten moest: om door strenge quarantaine maatregelen de Cholera in haren oorsprong te stuiten, mogen wij niet rusten alles bijeentebrengen wat dien schrikkelijken vijand meer en meer kan leeren kennen, wie hij is en wat hij wil, opdat daaruit voortvloeijen moge hem zijn prooi te ontrukken,

(1) Rapport Sanit. Conf. Const. in zake de Cholera, Staatsbl. N°. 234.

Sluiten