Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

377 op een bovenhuis. Volgens verklaring van den doctor werd dit kind den ö'" Mei door Chol. asiat. aangetast, terwijl het nog denzelfden dag overleed. Geen verband met reeds heerschende Cholera scheen hier bestaan te hebben.

N°. 4. ten B., oud 30 jaar, steenhouwer, wonende Ganssteeg K 216.

Een robuste man, ligte potator, was acht dagen te voren naar Rotterdam geweest en aldaar zeer geimpressioneerd geworden door het zien van een geval van Cholera.

Na zijne terugkomst leed hij herhaaldelijk aan buikloop, welke hij zelf met huismiddeltjes behandelde. Den 6',e" Mei na des avonds te voren nog eenige alcoholica gebruikt te hebben, is hij des nachts erger ongesteld geworden en heeft eerst vroeg in den morgen geneeskundige hulp ontboden. Tegen den avond overleed de patiënt onder hevige Choleraverschijnselen.

N°. 5. K., oud 6 jaar, wonende wijk E 186, werd den 7''c" Mei wegens buikpijn, uit de diaconie-school huiswaarts gezonden. Hersteld 16 Mei.

N\ 6. Meisje v. B., oud 13 jaar, wonende Ganssteeg wijk K 217, ging den 7d°° Mei des avonds, gezond naar bed en werd vroeg in den nacht door braking en buikloop overvallen. — Hevige aantasting. — Na het zich hieruit ontwikkelende stad. typhoid. was het kind den 26*'°° Mei hersteld.

N". 7. Jongen v. B., oud 9 jaar, broertje van voorgaande, werd den 9*c° Mei, niet minder hevig dan zijn zusje, door Cholera aangetast en stierf den 12de° Mei.

Alhoewel deze gevallen zich voordeden in eene woning volgende op die, waarin N°. 4< zich voordeed zooals de nommers der huizen zouden aanduiden, waren deze echter niet met elkander verbonden, maar met eenige ellen tusschenruimte, dewijl er nog een huis 216a tusschen beide. stond.

Beide woningen waren noch door achteruit, noch door gemeen-

Sluiten