Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar zooveel mogelijk vermeed en schuwde, in deze scheen men echter met meer vertrouwen met haar om te gaan.

Niet weinig verwonderde het mij, die voor het eerst in eene Cliolera-epidemie zich bewoog, buitengewone hulpvaardigheid van den een tegen over den ander te ontmoeten. Ja meestal trof ik te veel bijstand aan; terwijl gebrek hieraan zich nimmer voordeed. Was het ook welligt het goede voorbeeld van hunne meer gegoede medeburgers, geestelijken, cholera-commissie-leden en geneeskundigen, die, zouden wij bijna zeggen, alle gevaar voor aantasting trotseerden ? Goede voorbeelden doen. althans goed volgen; maar buitengewone vertrouwelijkheid om lijders bij zich in huis te halen, zooals zich meermalen voordeed is misschien? niet van alle onvoorzichtigheid vrij te pleiten.

En toch voor goede aanteekeningen, hetzij men de grootste contagionist, of een niet minder groote anticontagionist zij, moet men alles weten en mag men niet het minste verzwijgen. Doch het is ten eenemale onmogelijk, alles te weten te komen.

Een lijder bezocht te hebben, of slechts in het huis geweest te zijn waar de ziekte heerschte, verzwijgt men. Een voorbijganger van het privaat gebruik te laten maken, daarin ziet men geen bezwaar, en honderde andere omstandigheden zouden wij moeten weten, alvorens eenig besluit te mogen trekken.

Yeel gezocht naar dergelijken invloeden hebben wij dan ook niet, uit vrees dat ons om deze of gene reden iets medegedeeld of verzwegen zoude worden.

Als verband tusschen de eerste lijders kunnen wij echter nog opteekenen aangaande:

Geval N\ 1. In dit huis of in directe nabijheid deden zich geene zieken meer voor.

2*

Sluiten