Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE.

Officieus medegedeelde gevallen.

а.

N°. 1. Y. werkman, oud 37 jaar, wonende Zeedijk , M 503, (een huis nader vermeld, waarin +14 huisgezinnen wonen) leed reeds den 5den April aan overmatige ontlasting, toen hij eerst den 6den geneeskundige hulp inriep. De doctor niet aanstonds op Cholera voorbereid, meende een oogenblik wegens de verschijnselen met een vergiftigingsgeval te doen te hebben, in welk vermoeden ZEGel. versterkt werd doordien de man werkte op een fabriek van chemicaliën. Na genomene informatiën meende ZEGel. van bet denkbeeld terug te moeten komen, doch twijfelde na verdere observatien niet meer aan het bestaan van Cholera. Des avonds stierf reeds de lijder. Geene wijze van besmetting kou opgespoord worden. In dit geval werd de oorzaak van den dood als Colica ten stadhuize aangegeven.

N°. 2. Yan denzelfden doctor werd den 21stcn April hulp ingeroepen bij Y., koopman in groenten, wonende Jacobiekerksteeg, wijk C 212. Ook bij deze schenen Cholera-verschijnselen zich voor te doen. Na eenige dagen mogt de lijder zijne werkzaamheden hervatten. Oorzaken van ontstaan mogten niet blijken.

б.

De navolgende gevallen verdienen voorzeker eene plaats ter vermelding.

Op het algemeen register van overlijden werd mijne aandacht getrokken door de naam Cholera europaea, als oorzaak van den dood van drie kinderen; terwijl ik deze niet op het cholera-register vermeld vond.

Sluiten