Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toelichting lot het Overzicht.

Niet alleen omdat van den 29ste April de epidemie in Utrecht dagteekent, maar aangezien die van ons geheele land door de Staatscourant op dezelfde wijze van dagverdeeling, wekelijksch werd medegedeeld, hebben wij bovenstaande indeeling aangenomen, ten einde tevens hierdoor een vergelijk met de algemeene loop der epidemie mogelijk zij.

Kolom I. Geeft de cijfers der aangetasten aan met gunstigen afloop.

Aan deze getallen wenschte ik echter weinig of geene waarde gehecht te zien en wel om de volgende redenen:

Op verzoek van Burgemeester en Wethouders zoude door Heeren geneeskundigen te dezer stede dagelijks ten stadhuize opgave gedaan worden van de door Cholera aangetasten onder hunne praktijk. Was het dat hieraan welligt niet geheel werd voldaan; de overledenen werden echter naauwkeurig op het register (Cholera) aangeteekend, dewijl de ziekte blijken moest uit het geleibiljet, dat bij de aangifte van overlijden moest overreikt worden.

Uit dat register welker inzage mij toegestaan, bleek nu het navolgende:

1°. Dat door eene geneeskundige waren aangegeven 72 personen als door Cholera aangetast, waarvan echter 52 herstelden; dus 71 ° o herstelden, tegen 29 °/o overledenen.

2°. Dat na een zekeren tijd door een ander geneeskundige geene aangifte van aangetasten meer plaats vond; terwijl de overleden als boven vermeld toch hunne plaats vonden.

Sluiten