Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote uitbreiding der armenpraktijk van stadswege plaats; door welke maatregel ieder spoediger hulp kon verkrijgen).

2°. Omdat zij voorkwamen meest in de buitenwijken der stad of in wijk C waar de ziekte destijds zoo sterk heerschte.

3°. Omdat het meestal personen waren van ongeveer middelbaren leeftijd; terwijl bijna alle in gewone tijden zonder behandeling stervenden (+ 10 per maand) kinderen beneden het jaar of ouderen van dagen zijn.

4°. Indien wij in aanmerking nemen dat in de 7de week in het geheel stierven 300 , en in den 8sten 303 ; terwijl van deze slechts 203 in het eerste en 239 in het tweede geval, als aan Cholera bezweken, werden aangegeven, dan zouden wij eene sterfte van 97 en 64 voor die weken verkrijgen aan andere ziekten, welke cijfers te ver die van de gewone sterfte per week (Hh 29) te boven gaat. Daar door verschillende doctoren werd opgemerkt, dat de sterfte aan andere ziekte tijdens de Cholera-epidemie eerder verminderd dan toegenomen was, meenen wij ook hierin een steun voor onze meening te vinden.

KolomIY. Geeft aan de totale sterfte per week, zoowel die door Cholera als andere ziekten.

Aan dit alles hebben wij een overzicht toegevoegd van de loop der Epidemie door het geheele rijk, door van week tot week in kolom V het aantal aangetasten en in kolom VI het aantal overledenen aan Cholera op te geven, zoo als deze cijfers door de Staats Courant werden medegedeeld. Aanvangende den 29sten April was zij ook nagenoeg te gelijk met de Utrechtsche epidemie geweken, hoewel nog enkele gevallen na dien in deze of gene gemeente voorkwamen.

Uit het opgegevene overzicht blijkt dus dat 1614 of indien wij

Sluiten